Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023 – diagnoza potrzeb

Miasto Zamość planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”– edycja 2023 – Moduł II

Z uwagi na powyższe Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci dostępu do usługi  tzw. „opieki na odległość” przy użyciu „opaski bezpieczeństwa” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości  samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację Programu – Moduł II na rok 2023.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej (mieszkańcom Miasta Zamość) może zostać udzielona pomoc w postaci teleopieki na odległość przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

1) przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

2) detektor upadku,

3) czujnik zdjęcia opaski,

4) lokalizator GPS,

5) funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

6) funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)

Udział w Programie jest bezpłatny.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy o środki finansowe na realizację Programu, osoby zainteresowane lub ich opiekunowie proszeni są o dostarczenie druku zapotrzebowania w terminie do dnia 20 stycznia br. 

Druki zapotrzebowania należy składać w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie  w Zamościu ul. Lwowska 57 (punkt podawczy – Zespół pierwszego kontaktu) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30.

Więcej informacji na temat udzielanego wsparcia w ramach Modułu II można uzyskać pod numerami telefonu 451 177 975, 84 677 56 39 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-15.00.

UWAGA ! 

Druk zapotrzebowania należy złożyć do MCPR ul. Lwowska 57 do dnia 20 stycznia 2023 roku.

Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II.

do pobrania:

Druk zapotrzebowania na wsparcie