Statut

Statut Stowarzyszenia „Magiczny ogród” z siedzibą w Zamościu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Magiczny ogród” zwane dalej Stowarzyszeniem.

2.Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

3.Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

4.Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Zamość.

5.Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

6.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy nie będących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

7.Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji realizujących podobne cele.

8.Stowarzyszenie może prowadzić współpracę z innymi organizacjami w kraju i poza nim działającymi na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych oraz kobiet potrzebujących pomocy i wsparcia.

9.Stowarzyszenie samodzielnie określa cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne, dotyczące jego działalności.

10.Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i metody działania

§ 2

Cel główny :

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz kobiet potrzebujących wsparcia, w tym samotnych matek, ofiar przemocy domowej, kobiet bezdomnych i bezrobotnych oraz wykluczonych społecznie ze względu na stan zdrowia, wiek, pozycję zawodową lub społeczną. Pomoc w zapewnieniu im oraz ich rodzinom godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjno-sportowych.

Cele szczegółowe:

1.Prowadzenie różnorakich działań mających na celu realizację celu głównego.

2.Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych na terenie całego kraju, a także z zagranicy, z przeznaczeniem na realizację projektów i podejmowanie nowych przedsięwzięć na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz kobiet.

3.Integracja ze środowiskiem lokalnym, zapobieganie izolacji społecznej, wzmacnianie poczucia przydatności społecznej oraz tworzenie warunków do współuczestnictwa w życiu społecznym osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz kobiet potrzebujących wsparcia.

4.Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób wymienionych w punkcie 3.

5.Wspieranie inicjatyw związanych z potrzebami zrzeszania się w klubach i kołach zainteresowań, tworzenia i działania społecznościowych grup wsparcia osób wymienionych w punkcie 3

6.Działalność edukacyjna, prozdrowotna, propagowanie postaw, działań i inicjatyw sprzyjających poszanowaniu osób wymienionych w punkcie 3 w celu zapobiegania ich społecznemu wykluczeniu i marginalizacji.

7.Aktywizacja fizyczna i psychiczna osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz kobiet wymagających wsparcia.

8.Promowanie i wspieranie działalności kulturalnej, wydawniczej, sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej osób wymienionych w punkcie 3.

9. Prowadzenie działalności charytatywnej.

10.Promowanie idei wolontariatu.

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.Tworzenie miejsc pobytu (domy pobytu dziennego oraz całodobowego, mieszkania chronione), aktywizacji społecznej, rehabilitacji oraz rekreacji, miejsc szeroko pojętej terapii zajęciowej, w tym biblioterapii,  terapii walidacyjnej i retrospektywnej, miejsc do rehabilitacji ruchowej – w pomieszczeniach oraz na zewnątrz, miejsc przeznaczonych do zajęć socjoterapii, miejsc szkoleń  oraz zajęć edukacyjnych (sale szkoleniowe i wykładowe, Uniwersytet Trzeciego Wieku).

2.Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych od instytucji krajowych i zagranicznych, firm oraz osób fizycznych i prawnych.

3.Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń.

4.Prowadzenie działań informacyjnych, reklamowych promujących Stowarzyszenie i jego działania, w tym również działalność wydawniczą.

5.Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy.

6. Organizowanie staży i praktyk zawodowych dla studentów, uczniów, absolwentów oraz osób bezrobotnych w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

7.Organizowanie poradnictwa, szkoleń, konferencji dla osób wymienionych w § 2 punkt 3, ich rodzin oraz środowiska lokalnego.

8.Współpracę z samorządem lokalnym, organami władzy państwowej, placówkami oświatowymi, uczelniami wyższymi, Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także placówkami, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

9.Podejmowanie działań w kierunku organizowania spotkań, imprez integracyjnych, kulturalno-rozrywkowych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz kobiet potrzebujących wsparcia i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10.Organizowanie i aktywny udział w wystawach, kiermaszach oraz aukcjach prac wykonanych przez podopiecznych Stowarzyszenia w ramach promocji ich osiągnięć.

11.Wsparcie organizacyjne podopiecznych Stowarzyszenia w wyjazdach na imprezy integracyjne w kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

12.Angażowanie się w życie społeczne, dostrzeganie zagrożeń i problemów społecznych, uwrażliwianie na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych oraz długotrwale i przewlekle chorych, a także kobiet potrzebujących pomocy i wsparcia.

13.Podejmowanie pracy charytatywnej.

14.Pozyskiwanie artykułów spożywczych, odzieży, środków czystości, leków, środków medycznych, materiałów i pomocy do zajęć terapeutycznych  dla osób objętych działaniami pomocowymi Stowarzyszenia.

15.Pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, długotrwale chorymi oraz  kobietami potrzebującymi różnorakiej pomocy. Propagowanie idei wolontariatu.

16. Współpracę z mediami.

17.Udzielanie pomocy oraz wsparcia wszystkim  członkom Stowarzyszenia oraz ich rodzinom w razie choroby, niepełnosprawności, zdarzeń losowych lub zagrożenia jakąkolwiek formą wykluczenia.

18.Inne działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 4

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1. Członków zwyczajnych – każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie. Członkiem zwyczajnym można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji  oraz otrzymaniu decyzji o przyjęciu do Stowarzyszenia podjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

2. Członków wspierających – czyli osoby fizyczne lub prawne, bez względu na obywatelstwo, siedzibę, zainteresowane merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarują pomoc finansową lub rzeczową.

3. Członków honorowych – osoby fizyczne bez względu na obywatelstwo. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 5

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

2.Udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

3.Brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia oraz korzystania z jego pomocy w razie choroby, niepełnosprawności, zdarzeń losowych lub zagrożenia wykluczeniem społecznym.

4.Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

5.Otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych.

§ 6

Członkowie zwyczajni mają  obowiązek :

1. Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

2.Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 7

Członkowie wspierający mają  prawo:

1.Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

2.Zwolnienie z opłacania składek członkowskich.

3.Do uzyskania informacji o sposobie wykorzystania ich wsparcia.

§ 8

Członkowie wspierający mają  obowiązek :

1.Wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

2.Przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 10

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :

1. Zgonu członka Stowarzyszenia.

2.Skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały z powodu :

a) nieopłacenia składek członkowskich przez okres dwunastu miesięcy, po uprzednim upomnieniu,

b) nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.Wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą większością głosów przy obecności minimum połowy jego członków z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia.

4.Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu.

5.Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.

6.Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§ 12

1.Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia zainteresowanego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

2.Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władze Stowarzyszenia tworzą :

1.Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

2.Zarząd Stowarzyszenia.

3.Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 14

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

2.W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 15

Do uprawnień Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy :

1.Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.

2.Ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia.

3.Ustalenie wysokości składki członkowskiej.

4.Uchwalenie budżetu.

5.Uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia.

6.Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

7.Podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nieuregulowanych statutem.

8.Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.

9.Rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu.

10.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

11.Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji.

12.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

13.Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji.

§ 16

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej 1  raz w roku.

§ 17

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia :

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek co najmniej 30% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie do trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wraz z porządkiem obrad powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

§ 20

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

2.Uchwalanie Statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.Uchwalanie Statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§ 21

1.Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia, który kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób.

3.Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w tym przedmiocie, większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

4.W miejsce ustępujących przed zakończeniem kadencji członków Zarządu Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu dokonuje wyboru członków uzupełniających. Pełnią oni funkcje swoich poprzedników do czasu zakończenia kadencji członków ustępujących.

5.Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§ 22

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:

1.Organizowanie i prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia.

2.Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

3.Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

4.Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

5.Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

6.Zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia.

7.Ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.

8.Opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.

9.Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.

10.Skreślanie lub czasowe wykluczanie członków Stowarzyszenia.

11.Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

12.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

13.Udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia.

14.Zatrudnianie pracowników w jednostkach prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnianych.

15.Podejmowanie innych działań niezbędnych do dobrego funkcjonowania i rozwoju Stowarzyszenia.

§ 23

1.Do oświadczenia woli Stowarzyszenia we wszystkich sprawach, w tym majątkowych i finansowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw  oraz upoważnień w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 24

1.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje i kieruje nimi Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona spośród członków Zarządu.

2.Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia wymagana jest obecność co najmniej połowy członków. Uchwały podejmowane są większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, który głosuje jako ostatni.

§ 25

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2.Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech osób : przewodniczącego oraz dwóch członków.

3.Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w tym przedmiocie, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

4.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata.

5.Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą swą funkcję pełnić przez dwie kolejne kadencje.

6.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w strukturach władz Stowarzyszenia.

7.W miejsce ustępujących przed zakończeniem kadencji członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu dokonuje wyboru członków uzupełniających. Pełnią oni funkcje swoich poprzedników do czasu zakończenia kadencji członków ustępujących.

8.W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą wchodzić osoby, które:

a) wchodzą w skład Zarządu Stowarzyszenia lub pozostają z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

b) były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 26

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

1.Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2.Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.

3.Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności.

4.Sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków.

5.Delegowanie członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

6.Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

§ 27

1.Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

2.Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

3.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia prowadzi Przewodniczący.

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia do wykonywania swoich czynności mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia.

5.Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący tej komisji.

6.Uchwały Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 28

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn pieniężnych i rzeczowych,

c) dotacji państwowych i samorządowych,

d) spadków lub zapisów,

e) ze sponsoringu,

f) z lokat bankowych,

g) dochodów z majątku będącego własnością lub będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,

h) wpływów ze zbiórek okolicznościowych,

i) z działalności gospodarczej.

§ 29

1.Wszelkie środki pieniężne są przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub w kasie, przy czym limit kasowy zostanie określony odrębną uchwałą Zarządu.

2.Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3.Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4.Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

5.Fundusze Stowarzyszenia służą do realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.

6.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 30

1.Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

2.Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.

3.Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

4.Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 31

1.W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz przekazywania majątku na rzecz jego członków, członków organów lub / oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia.

4.W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32

1.Zmiana Statutu, a także rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, wszystkie decyzje zapadają w głosowaniu tajnym lub jawnym.

2.W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z późń. zm.)