„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – diagnoza potrzeb

Z uwagi na planowane przystąpienie Miasta Zamość do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych opieką wytchnieniową w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Sprawowanie usług opieki wytchnieniowej nad chorym członkiem rodziny polegać będzie w szczególności na:

  1. udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych;
  2. zapewnieniu pielęgnacji i szeroko pojętej opieki;
  3. pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych;
  4. zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz organizacji czasu wolnego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa powyżej, finansowane z innych źródeł.

Udział w Programie jest bezpłatny! 

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy o środki finansowe na realizację Programu, osoby zainteresowane lub ich opiekunowie proszeni są o dostarczenie druku zapotrzebowania w terminie do dnia 7 listopada br. 

Druki zapotrzebowania należy składać w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie  w Zamościu ul. Lwowska 57 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 677 56 39 w godzinach 

  1. 8.00 do 15.30. 

Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania  nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023