Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – nabór do programu

Nabór do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rada Miasta Zamość w dniu 28 marca 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Zamość „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Koordynatorem programu jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Zamość w wieku 65 lat i więcej.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 142 085,00 zł
Całkowita wartość zadania: 142 085,00 zł

Program realizowany będzie w ramach dwóch modułów:

  •   Moduł I, mający na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcejprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia. W ramach Modułu I usługa wsparcia może polegać m.in. na pomocy w zrobieniu zakupów, w załatwieniu podstawowych spraw urzędowych oraz w umawianiu wizyt lekarskich. Pomoc może obejmować również dostarczenie ciepłych posiłków czy produktów żywnościowych oraz paczek z podstawowymi artykułami pierwszej pomocy. W ramach tego modułu seniorzy mogą uzyskać wsparcie psychologiczne;
  •   Moduł II, mający na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” przez wykorzystanie tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Senior może zgłosić się do udziału w Programie:

  •   w ramach Modułu I przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub dzwoniąc bezpośrednio do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu pod numer telefonu 451 177 976 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00,
  •   w ramach Modułu II poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (druk w załączeniu) i złożenie osobiście w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57 (punkt podawczy – Zespół pierwszego kontaktu) w godzinach urzędowania Centrum lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość. Więcej informacji na temat udzielanego wsparcia w ramach Modułu II można uzyskać pod numeramitelefonu 451 177 974, 451 177 975 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Nabór zgłoszeń do Modułu II programu trwa do dnia 30 kwietnia 2022 r.Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.W przypadku dużej liczby zgłoszeń przekraczającej możliwość wsparcia w pierwszej kolejności z pomocy będą mogły skorzystać osoby samotne. Pozostałe osoby oraz zgłoszenia wpływające po terminie zostaną wpisane na tzw. listę oczekających.Administratorem Państwa danych jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość tel: 84 677 56 30.Na podstawie Uchwały Nr XLIII/630/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Zamość „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania wsparcia w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pana/Pani danych osobowych znajdują się na stronie internetowej MCPR pod linkiem http://mcpr.zamosc.pl/rodo oraz w siedzibie MCPR Zamość.Załączniki:
    1. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
    2. Uchwała Nr XLIII/630/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęciaprogramu osłonowego Miasta Zamość „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
    3. Formularz zgłoszeniowy do Modułu II.
page1image3984271184